BM Slide Login

Paieška svetainėje

Jūs esate šių dalykų liudytojai

VII Velykų sekmadienis C (Šeštinės) Lk 24, 46 - 53

Viešpaties žengimas į dangų tai slėpinys užbaigiantis žemišką Kristaus gyvenimą ir tuo pačiu pradedantis Bažnyčios gyvenimą. Šv. Lukas tai gražiausiai parodo, kai asmeniškai aprašydamas dangun žengimą užbaigia Evangeliją ir pradeda Apaštalų darbų knygą. Kaip ir Evangelijoj, taip ir Apaštalų darbuose Lukas tampriai susieja Kristaus į dangų žengimą su paliudijimu: ,,Jūs esate šių dalykų liudytojai“(Lk 24, 48).

Tas ,,jūs“ pirmiausia nurodo Apaštalus, kurie buvo kartu su Jėzumi, girdėjo Jo žodžius, matė Jo darbus kaip išgydymą, ar piktųjų dvasių išvarymą. Todėl jie tapo pirmaisiais Kristaus perkeistais liudytojais. Ir žinoma, po Šventosios Dvasios atsiuntimo, jie liudijo apie Jį, savo Mokytoją. Skelbė visiems: ,,Dievas jį prikėlė išvaduodamas iš mirties kankynės, nes buvo neįmanoma, kad jis liktų mirties grobis“ (Apd 2, 24).

Po apaštalų būti tikėjimo į Kristų liudytojais pašaukti jų įpėdiniai: vyskupai, kunigai, kuriuos II Vatikano Susirinkimas vadina ,,Kristaus ir Evangelijos liudytojais (KK 21)

Bet tuo ,,jūs“ Kristus vadina visus pakrikštytus ir Jį tikinčius. Nes kiekvienas turi būti liudytojas pasauliui Jėzaus gyvenimo, kančios, mirties prisikėlimo ir į dangų žengimo. Kad įvykdytume tą užduotį esame ,,apgaubti jėga iš aukštybių“ (plg. Lk 24, 49). Šis Kristaus pranešimas yra labai aktualus ir mūsų laikais. Pasaulis šiandien laukia liudytojų, gerbia liudytojus, klauso liudytojų. Neklauso mokytojų. Jeigu jų klauso , tai tik todėl, kad yra liudytojai (Paulius VI). Kadangi turime būti liudytojais apsistokime prie klausimo, kas yra liudytojas ir ką turi daryti. Liudytojas tai tas, kuris patvirtina užtikrina tai ką tikrai matė, girdėjo ar asmeniškai patikrino.

Liudytojas tai tas, kuris išpažįsta tikėjimą ir nušviečia jį gyvenimu, pavyzdžiu, žodžiu. Ta prasme bet kokio liudijimo pavyzdys yra pats Kristus, kuris pilnai gyveno tuo, ką mokė ir atidavė savo gyvybę kad paliudyti tiesą. Pats save prieš Pilotą pavadino ,,tiesos liudytoju“, o Šv. Raštas Jį vadina ,,Ištikimuoju liudytoju“(Apr 1, 5)

Pažiūrėkime, kad prieitume iki konkretumo kaip krikščionys tėvai gali tapti savo vaikams ,,pirmaisiais tikėjimo liudytojais“. Pergyvename gegužės mėnesį, kuriame daug vaikų ruošiasi I – majai šv. Komunijai. Tėvai padeda vaikui pakartoti katekizmą, išaiškina žodžių prasmę padeda įsiminti atsakymus. Ir tai daro gražiai su didžiausiu atsidavimu, kad vaikas išlaikytų taip vadinamą egzaminą. Bet pasvarstykime, ką pagalvos vaikas, kai pamatys, kad po to didelio pasiruošimo I – majai šv. Komunijai, tėvai nustoja dalyvauti šventose Mišiose?

Nepakanka būti mokytoju, bet reikia būti liudytoju. Tėvai geriausiai gali perduoti Evangeliją vaikui ne žodžiais, bet asmenine ir bendra malda, tarpusavio atleidimu, abipuse meile ir pagarba. Jėzui vienok yra žinoma, kad savo jėgomis nesame pajėgūs būti liudytojais. Todėl paskyrė mums globėją kuris stovės šalia mūsų: ,,Kai ateis Globėjas, Jis toliau liudys apie Mane. Ir jūs liudysite apie mane (plg Jn 15, 26 – 27 ).

Būdas, kuriuo galima parodyti tą jėgą, yra džiaugsmas dėl liudijimo, dėka to Evangelijos liudijimas kitiems yra ne tik našta ir pareiga, bet ir širdies poreikis. Apaštalai po nuplakdinimo džiaugėsi: ,, O tie ėjo iš tarnybos džiaugdamiesi, kad dėl Jėzaus vardo užsitarnavo panieką“ (Apd 5, 41).

Pabaigai įsivaizduokime, kad stovime prie perėjos su šviesoforu, laukdami žalios šviesos. Staiga įvyksta dviejų automobiliu susidūrimas. Vienas iš jų išvažiavo per raudoną šviesą, galvodamas kad suspės pervažiuoti. Bet dėja. Antrojo automobilio savininkas, kai iš jo išlipo kreipėsi į tave: ,, Matei kas įvyko. Kas nusikalto. Būsi liudininku?“

Šiandien Jėzus žengdamas į dangų sako: „Matei kas įvyko Ar nenorėtum liudyti apie Mane“?

Kun. Jacek Wawrzyniak SDS
Vertė kun. Edmundas Rinkevičius