BM Slide Login

Paieška svetainėje

Nepaliaujamos maldos vertė

XXIX eilinis sekmadienis C

Iš 17, 8 – 13; 2 Tim 3, 14 – 4, 2; Lk 18, 1 – 8.

  Tai atsitiko antrojo pasaulinio karo metu. Kritusio kareivio kišenėje buvo surastas lapelis ant kurio parašyta: ,,Dieve, jeigu mane girdi? Savo gyvenime niekada su Tavimi nekalbėjau. Tačiau šiandien trokštu Tave pasveikinti. Tu žinai, kad nuo ankstyvosios jaunystės kalbėta man, kad Tu neegzistuoji, o aš buvau taip kvailas, kad tuo patikėjau... Tai tikras stebuklas, kad baisaus pragaro gelmėje supratau, jog šviesa šviečia ir aš ją galiu pamatyti...“

  Kaip gi graži yra ši malda. Žmogaus malda prieš mirtį, pragariškoje karo sumaištyje. Giedras žvaigždėtas dangus ir karo pragaras atvėrė jam lūpas ir širdį ir pradėjo melstis pirmą kartą gyvenime. Tuose keliuose žodžiuose buvo parodytas tragizmas, nelaimė ir prakeikimas pasaulio, kuriame nekalbama su Dievu, kuriame kalbama prieš Dievą, kuriame prasideda nuodėmės, neramybės, karo ir neapykantos pragaras.

  Gerai žinau, kad Jėzaus pasaulis yra visiškai kitas. Ten kalbamasi su Dievu ir neveltui. ,,Jėzus pasakė jiems palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti“ (Lk 18, 1). Panašiai kaip Jėzaus gyvenime taip ir kiekvieno krikščionio gyvenime malda nėra kažkuo marginaliu, kažkokiu priedu prie gyvenimo. Malda Kristui tai nuostata ir gyvenimo būdas kelias į Dievą. Tuo privalo būti ir kiekvienam krikščioniui. Nes malda nėra privatus žmogaus reikalas. Bet malda tai tikėjimo dalykas ir meilė Dievui. Ir kaip gi liūdni yra tie žodžiai, kuriuos sako žmonės, kad ,,aš nesimeldžiu“. Kas nejaučia maldos alkio, kas nesimeldžia, turi būti nugalėtas, kad jo širdyje pradeda darytis nerimą keliantys dalykai. Michel Quoist manė taip:

  ,, Sužadėtinė kuri nuo savo mylimojo kaskart rečiau gauna laiškus, žino gerai, kad jų meilė nykstanti. Jeigu kaskart mažiau susirašinėji su Dievu, tavo meilė yra pavojuje“. Galima pasakyti taip meldžiuosi, kaip myliu Dievą. Kas nesimeldžia tas ilgai tikėti negalės. Dievas tokiam žmogui yra labai tolimas ir nėra Kažkuo svarbiu, ir neturi jokios reikšmės jo gyvenime. Dėl maldos stokos prasideda didelė drama žmogaus gyvenime. Kaip teisingai pastebėjo JTO sekretorius, daktaras Hammerskjold, kad Dievas nemiršta tą dieną, kai žmogus nustoja melstis, o po to tikėti į Dievą, tačiau miršta žmogus. Malda mūsų dvasiai taip būtina kaip maistas kūnui. Kai nustojame melstis eikvojasi ir pagaliau išnyksta dvasios šviesa, gėris, tiesa ir grožis mumyse, nes nutraukiame ryšį su tų malonių šaltiniu – su Dievu. Todėl kaip skausmingi turi būti Viešpaties Kristaus žodžiai kai prašo mus šiandien ištikimybės kasdieninėje maldoje, ,,ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą?“ (Lk 18, 8 b).

  Melskitės ir maldoje nepavarkite! Malda tai ne tik mūsų nuostata ir gyvenimo būdas bet taip pat mūsų krikščioniško gyvenimo sėkmės garantas. Svarbiausiu dalyku krikščionio gyvenime yra malda. Tiesa ji negali iš mūsų gyvenimo išeliminuoti darbo. Bet ir darbas negali mums atstoti maldos. Šv. Benediktas sakė: ,,Melskis ir dirbk“. Darbas kurį atliekame tegu bus malda – Dievo šlovinimas. Mūsų poilsis – tegu bus malda – Dievo šlovinimas. Mūsų kalbos, tegu bus malda – Dievo šlovinimas. Kaip pasakė šv. Paulius: ,,Ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote – visa darykite Dievo garbei.“ (1Kor 10, 31). Tie žodžiai yra konkretizuoja Kristaus palyginimą apie tai, kad visada turime melstis ir nepaliauti.

  Maldos tikslas yra ne tik tai, kad gautume tai ko prašome bet dažniausiai tai kad mes taptume kitais žmonėmis“ (J. Green). Negi mes tapsime kitokie, kitoks bus mūsų gyvenimas ir jo būdas. Viskas taps Dievu, vienodai, vienodai gyvenimas, darbas ir visas mūsų pasaulis. Prisiminkime, kad žmogus tampa nauju Dievo kūriniu tik tada, kai atsiveria Dievo veikimui, jei ištveria per maldą nuolatiniame kontakte su Dievu.

  Jonas – Paulius II sakė, kad Bažnyčia siekia taip toli, kaip toli siekia jos malda. Panašiai ir kiekvienas krikščionis ir kiekvienas iš mūsų viską pasiekia maldos pagalba. Tegu malda bus mūsų dienos ir mūsų darbo pradžia ir pabaiga. ,,Malda yra ryto raktas ir vakaro uždanga“ (Ghandi).

Kun. Jacek Wawrzyniak SDS
Vertė  Kun. Edmundas Rinkevičius