BM Slide Login

Paieška svetainėje

Džiaugsmo Žinia

Po šabo, auštant pirmajai savaitės dienai, Marija Magdalietė ir kita Marija ėjo aplankyti kapo. Staiga smarkiai sudrebėjo žemė: Viešpaties angelas nužengė iš dangaus, nurito šalin akmenį ir atsisėdo ant jo. Jo išvaizda buvo it žaibo, o drabužiai balti kaip sniegas. Išsigandę jo, sargybiniai sudrebėjo ir pastiro lyg negyvi.

O angelas tarė moterims: „Jūs nebijokite! Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra, jis prisikėlė, kaip buvo sakęs. Įeikite, apžiūrėkite vietą, kur jo gulėta. Ir skubiai duokite žinią jo mokiniams: ‘Jis prisikėlė iš numirusių ir eina pirma jūsų į Galilėją; tenai jį ir pamatysite‘. Štai aš jums tai paskelbiau.“ 

Jos greitomis paliko kapą, apimtos išgąsčio ir didelio džiaugsmo, ir bėgo pranešti mokiniams. Ir štai priešais pasirodė Jėzus ir tarė: „Sveikos!“ Jos prisiartino ir, puolusios žemėn, apkabino jo kojas. Jėzus joms pasakė: „Nebijokite! Eikite ir pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją; ten jie mane pamatys.“ (Mt 28, 1-10)
Šv. Jono Auksaburnio († 407) homilija

Visi tikintieji ir Dievo draugai tesidžiaugia šios gražios ir šviesios šventės metu. Tegul visi ištikimieji tarnai su džiugesiu išgyvena savo Viešpaties džiaugsmą (Mt 25, 21. 23). Tas, kuris ištvėrė pasninko nuovargį, tegauna savo atlygį.

Dirbusysis nuo pirmos valandos šiandien vertai teatsiima savąjį užmokestį. Tas, kuris atvyko trečiąją valandą, tespinduliuoja dėkingumu. Tas, kuris atėjo šeštą valandą, lai nė kiek nesijaudina, nes jis nieko neprarado. O tas, kuris vėlavo iki devynių, tesiartina neabejodamas ir be baimės. Ir tas, kuris nepasirodė iki vienuoliktos valandos, lai visiškai nesibaimina dėl savo vėlavimo (Mt 20, 1-16).

Nes Viešpats yra dosnus. Jis priima paskutinįjį kaip pirmąjį. Jis suteikia poilsį vienuoliktos valandos darbininkui lygiai kaip ir dirbusiam nuo pirmos valandos. Jis suteikia malonę paskutiniajam ir gausiai apdovanoja pirmąjį. Jis duoda pastarajam ir atlygina pirmajam. Jis priima darbą ir sveikina gerą valią. Jis pagerbia veiksmą ir pagiria ketinimą (Lk 23, 39-43).

Taigi, visi įeikite į mūsų Viešpaties džiaugsmą; pirmieji ir paskutinieji, priimkite jums priklausantį atlyginimą. Turtingieji ir vargšai, džiūgaukite kartu. Budėjusieji ir tinginiavę, pagerbkite šią dieną. Jūs, kurie pasninkavote, ir jūs, kurie nesilaikėte pasninko, šokinėkite šiandien iš džiaugsmo. Puota paruošta, dalyvaukite joje visi. Vaišės surengtos, kad niekas neliktų alkanas (Mt 22, 4; Lk 15, 23). 

Tesimėgauja visi tikėjimo puotoje. Priimkite visus gėrio turtus. Niekas tenesirūpina dėl savojo neturto, nes Karalystė apreikšta visiems (Lk 14, 12-24; Mt 22, 1-14). Lai niekas neverkia dėl savo klaidų, nes iš kapo sužėrėjo atleidimas. Niekas tenebijo mirties, nes Viešpaties mirtis mus išlaisvino. Jis sunaikino mirtį, nors pats jos buvo sulaikytas. Jis apiplėšė pragarą, į kurį buvo nusileidęs. Jis jį apkartino, privertęs paragauti savojo kūno.

Iš anksto tai žinodamas, Izaijas skelbė: „Pragaras nusiminė, kai Tave sutiko po žeme“ (Iz 14, 9 LXX). Jis nusiminė, nes buvo pažemintas. Jis nusiminė, nes buvo pasmerktas mirčiai. Jis nusiminė, nes buvo parblokštas. Jis nusiminė, nes buvo surakintas grandinėmis. Pragaras čiupo kūną ir atsidūrė prieš Dievą. Jis griebė žemę ir sutiko dangų. Jis griebė akivaizdybę ir įpuolė į neregimybę.

O mirtie, kur tavasis geluonis? O pragare, kur tavoji pergalė? (1 Kor 15, 53-58). Kristus prisikėlė ir tu esi parblokštas. Kristus prisikėlė ir demonai krito. Kristus prisikėlė ir angelai linksminasi. Kristus prisikėlė ir gyvenimas džiūgauja. Kristus prisikėlė ir nebėra kape mirusiųjų. Nes Kristus prikeltas iš numirusiųjų ir tapo užmigusiųjų pirmgimiu (1 Kor 15, 20). Jam garbė teesie ir viešpatystė per visus amžių amžius. Amen.

Parengė br. Ramūnas Mizgiris OFM