BM Slide Login

Paieška svetainėje

Kristus pamatas

IX eilinis sekmadienis A 

Įst 11, 18. 26 – 28. 32; Rom 3, 21 – 25a. 28; Mt 7, 21 – 27. 

Niekam nereikia įrodinėti koks svarbus statyboje pamatas. Praktiškai įsitikiname - daugybė įvykių, kai sugriūva net nauji pastatai, esant blogiems pamatams. Geras pamatas reikalingas tiek materialinėms statyboms, tiek ir dvasiniam žmogaus augimui. 

Kristus šiandien sako apie savo žodžius, kaip apie pamatą statybai: ,,Kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį namą ant uolos“ (Mt 7, 24). Šiuose Kristaus žodžiuose nekalbama tik apie Jo lūpų žodžius, bet ir apie Jį patį. Jis yra Įsikūnijęs Dievo Žodis, tobulumas, pilnatvė per kurį Dievas geriausiai kalba. Priimti Kristaus žodžius, tai reiškia priimti Jį visą: tiesas, kurias skelbia; gyvenimo būdą, kokį mums paliko; malones, kurias mums duoda šventais sakramentais; ypatingai priimant Jį Eucharistijoje. Ir tik taip priimtas Kristus gali tapti pamatu, kuris bus atrama lietuje, potvynių metu audroje. 

Kas nori statyti ant kito pamato negu Kristus, tas yra ,,paikas“ ir gali būti tikras, kad jo namas greitai sugrius, nes yra pastatytas ant smėlio. Kiek yra šiandien tokių, kurie nori statyti savo gyvenimą ant apgaulės, nemokšiškumo, melagystės ir t. t. Prieš akimirką gali būti laimingi, bet kai atsiras lietus ir vėtra viskas gali subyrėti ir sunku bus atstatyti iš naujo savo gyvenimą, ištaisyti patirtas skriaudas ir blogį. 

Reikia statyti savo gyvenimą ir laimę ant pamato, kuriuo yra Kristus. Šv. Tėvas Jonas – Paulius II dažnai kartodavo: ,,Nebijokite Kristaus! Pasitikėkite Juo iki galo! Jis vienas turi amžinojo gyvenimo žodžius. Kristus niekada neapvilia! Tik Kristus turi galią pakeisti mūsų gyvenimą. Kiekvienas iš mūsų esame silpni, todėl reikalingi tvirto pamato. Juo yra vienintelis Kristus. Nevalia mums bijoti sunkumų, pastangų, aukos, nes tai kas vertinga kainuoja. Nenorėkime gyvenimo praleisti pigiai, lengvai, maloniai būdami toli nuo Dievo. Tuo labiau, kai Kristus sako, kad į dangaus Karalystę įeis tik tas, kas gyvenime ,,vykdo Mano Tėvo valią“. Dievas kiekvienam iš mūsų davė laisvą valią, kuri padaro, kad žmogus pats vykdo pasirinkimą savo gyvenime. Dievas tai gerbia ir jau per Mozę duoda žmogui galimybę rinktis, kaip girdėjome pirmajame skaitinyje: ,, padedu prieš jus palaiminimą ir prakeikimą. Palaiminimą, jei paklusite Viešpaties, savo Dievo, įsakymams, kuriuos šiandien jums duodu ir prakeikimą jei nepaklusite Viešpaties, savo Dievo įsakymams“...(Įst 11, 26 – 28). 

Kad mes būtume verti to palaiminimo, bukime rūpestingi savo gyvenimo statytojai, kur kertiniu akmeniu yra ne kas kitas, bet pats Kristus. 

Kun. Jacek Wawrzyniak SDS 
Vertė kun. Edmundas Rinkevičius