BM Slide Login

Paieška svetainėje

Atsiverskite

II Advento sekmadienis A 

Iz 11 1 – 10; Rom 15, 4 – 9; Mt 3 1 – 12. 

II Advento sekmadienio centriniu veikėju be abejonės yra šv. Jonas Krikštytojas. Praėjusį sekmadienį girdėjome patį Kristų, o šiandien girdime Jo Pirmtaką. Galima sakyti, kad susimaišė chronologinė ir hierarchinė tvarka. ,,Jonas yra balsas, bet pradžioje buvo Žodis, arba Viešpats. Jonas yra balsas tik iki laiko, Kristus yra Amžinasis Žodis“ (Šv. Augustinas). Kadangi Jonas Krikštytojas yra Balsas, tai išsako visą savo asmenį. Kadangi yra Pirmtakas Išganytojo, išpažįsta ir nurodo tiesas, susijusias su išganymo paslaptimis. 

,,Aš jums sakau, kad Dievas gali pažadinti Abraomui vaikų iš šitų akmenų“(Mt 3, 9). Jonas Krikštytojas tais žodžiais paliečia pažadą, kurį Dievas išganymo darbų pradžioje davė Abraomui išsakydamas, kad išganymas nėra rezervuotas tik kokiai nors tautai, bendruomenei ar grupei. Dievas išgano kiekvieną žmogų. Tai patvirtina šv. Paulius laiške Romiečiams nurodydamas Kristų, kaip Tą, ,,kuris tapo apipjaustytųjų tarnas (...) kad pagonių tautos šlovintų Dievą už jo gailestingumą“ (Rom 15, 8 – 9). 

Ir nors išganymas yra dovana pasiekiama kiekvienam, tačiau negaunamas automatiškai. Jam reikalingas atsivertimas. ,,Atsiverskite, nes prisiartino Dievo Karalystė“ (Mt 3 2). Tai yra neatšaukiama sąlyga kiekvienam žmogui. Atsiversti turi ne tik bedieviai, nusidėjėliai ir pagonys. Kiekvienas privalo atsiversti. ,,Atsiversti turime mes vyskupai“ – šaukia Paryžiaus vyskupas, kardinolas Marty. 

Atsiversti, tai reiškia kiekvieną dieną tvarkyti savo gyvenimą pagal Jėzaus Kristaus pavyzdį. Diena iš dienos kaskart labiau panašėti į Dievą; diena iš dienos išsižadėti savo giliai užkietėjusios savimeilės ir bet kokio blogio; diena iš dienos kaskart tapti labiau Dievo vaiku ir broliu žmonėms. Diena iš dienos keisti savo gyvenimą; diena iš dienos keisti savo mąstymą, keisti savo širdį. Diena iš dienos ,,Atsiverskite, nes prisiartino Dangaus Karalystė“ (Mt 3, 2). Viešpats ateina, reikia pasukti ir eiti kita kryptimi, negu žingsniavome iki šiol. Tai visumoje nereiškia, kad tai šiandien išpažįstame, o rytoj vėl gyvensime, taip kaip vakar. Tai per maža ir nekrikščioniška. Atsiversti - tai atspausti savo gyvenime Jėzaus antspaudą ir Evangelijos atspalvį. Nuosekliai nutraukti ryšį su blogiu, su nuodėme. Didžiausia žmogaus nuodėmė yra nusigręžimas nuo Dievo. Didžiausia jo pareiga yra dabar grįžti prie Jo. Tai bus taip pat jo didžiausia laimė. ,,...kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį“ (Mt 3,10). Tai yra svarbus grąsinimas, kurį išsako Jonas Krikštytojas. Vaismedį, kuris neduoda vaisių iškerta ir meta į ugnį. Taip kalbama apie kiekvieną žmogų, kuris neatsivers. Dievas be to, kas yra Meilė, gerbia laisvą žmogaus pasirinkimą. Tie, kurie sąmoningai ir laisva valia Jį atmeta, atsiskiria tuo pačiu nuo Jo meilės ir toliau be Jo meilės amžinai pasilieka. 

,,Atsiverskite!“. Dievas mūsų laukia. ,,Teduoda Jis jums tarpusavyje būti vienos minties, Kristaus Jėzaus pavyzdžiu, kad sutartinai vienu balsu šlovintumėte Dievą mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvą“ (Rom 15, 5 – 6). 

Kun. Jacek Wawrzyniak SDS 
Vertė kun. Edmundas Rinkevičius 2010 12 05