Paieška svetainėje

1. Pasigailėk, Viešpatie Dieve, manęs, savo tarno,
kuris dėl  daugelio žabangus rezgančių piktųjų dvasių
yra pasidaręs tartum pražuvęs indas;
ištrauk mane iš mano priešų rankų
ir būk su manimi, kad pažuvusio ieškotum,
surastą susigrąžintum,
susigrąžinto neapleistum,
ir taip visame kame patikčiau Tau,
kurį pažinau kaip galingą savo Atpirkėją.
Prašau per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

2. Visagali Dieve,
tu apleistiesiems suteiki pastogę
ir kalinius išvedi į laisvę.
Išvysk mano sielvartą
ir pakilk man į pagalbą;
nugalėk mirtiną priešą,
kad, pranokus jo jėgą,
mano laisvė įgautų ramybės,
ir atgavęs giedrą maldos dvasią,
išpažinčiau tavo nuostabų veikimą
teikiant savo tautai stiprybę.
Prašau per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

3. Dieve, žmonijos Kūrėjau ir Gynėjau,
Tu žmogų pagal savo paveikslą sukūrei
ir Krikšto malone dar nuostabiau jį atkūrei.
Pažvelk į mane, savo tarną,
ir  maloningai išklausyk mano maldavimus.
Tesušvinta mano širdyje tavosios garbės spindesys,
kad, išnykus visokiam siaubui ir baimei,
giedru protu ir širdimi
drauge su broliais tavo Bažnyčioje
galėčiau tave šlovinti.
Prašau per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

4. Dieve, visų gailestingumo malonių ir visokio gėrio šaltini,
tu panorėjai, kad tavo Sūnus
už mus numirtų ant kryžiaus,
idant mumyse pašalintum piktojo priešo valdžią.
Maloningai pažvelk į mano menkumą bei skausmą.
Piktojo antpuolį atrėmęs,
pripildyk savosios palaimos bei malonės tą,
kurį esi atnaujinęs Krikšto vandeniu.
Prašau per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

5. Dieve, tu panorėjai,
kad per įvaikinimo malonę
būčiau šviesos vaikas.
Padaryk, kad nebūčiau įtrauktas į piktųjų dvasių tamsybes,
bet visuomet galėčiau išlikti apšviestas
tavo suteiktos laisvės spindesio.
Prašau per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

 6. KREIPINIAI Į ŠVENČIAUSIĄJĄ TREJYBĘ

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai!
Vien tik Dievui garbė ir šlovė!
Garbinkime Dievą – Tėvą ir Sūnų, ir Šventąją Dvasią,
šlovinkime ir aukštinkime jį per amžius!
Tavęs šaukiamės, tave šloviname, tave garbiname,
o Švenčiausioji Trejybe!
Mūsų viltie, mūsų išganyme, mūsų garbe,
o Švenčiausioji Trejybe!
Vaduok mane, gelbėk mane, atgaivink mane,
o Švenčiausioji Trejybe!
Šventas, Šventas, Šventas, visagalis Viešpats Dievas,
kuris buvo, kuris yra ir kuris ateis!
Tau garbė ir valdžia, o Švenčiausioji Trejybe,
Tau šlovė ir galybė per amžius!
Tau gyrius, tau garbė, tau dėkojmas
per amžius, o Švenčiausioji Trejybe!
Šventas Dieve, Šventas galingasis, Šventas amžinasis, pasigailėk manęs!

7. KREIPINIAI Į MŪSŲ VIEŠPATĮ JĖZŲ KRISTŲ

                               a.

Jėzau, gyvojo Dievo Sūnau, pasigailėk manęs.
Jėzau, Tėvo paveiksle, pasigailėk manęs.
Jėzau, amžinoji išmintie, pasigailėk manęs.
Jėzau, amžinosios šviesos spindesy, pasigailėk manęs.
Jėzau, gyvenimo Žodi, pasigailėk manęs.
Jėzau, Mergelės Marijos Sūnau, pasigailėk manęs.
Jėzau, Dieve ir žmogau, pasigailėk manęs.
Jėzau, aukščiausiasis Kunige, pasigailėk manęs.
Jėzau, Dievo Karalystės skelbėjau, pasigailėk manęs.
Jėzau, kely, tiesa ir gyvenime, pasigailėk manęs.
Jėzau, gyvenimo duona, pasigailėk manęs.
Jėzau, tikrasis vynmedi, pasigailėk manęs.
Jėzau, vargšų broli, pasigailėk manęs.
Jėzau, nusidėjėlių bičiuli, pasigailėk manęs.
Jėzau, sielos ir kūno gydytojau, pasigailėk manęs.
Jėzau, prislėgtųjų išganyme, pasigailėk manęs.
Jėzau, apleistųjų paguoda, pasigailėk manęs.
Tu atėjai į šį pasaulį, pasigailėk manęs.
Tu gelbėjai velnio prislėgtuosius, pasigailėk manęs.
Tu kabojai ant kryžiaus, pasigailėk manęs.
Tu mirtį už mus prisiėmei, pasigailėk manęs.
Tu buvai paguldytas į kapą, pasigailėk manęs.
Tu nužengei į pragarus, pasigailėk manęs.
Tu prisikėlei iš numirusiųjų, pasigailėk manęs.
Tu įžengei į dangų, pasigailėk manęs.
Tu atsiuntei apaštalams Šventąją Dvasią, pasigailėk manęs.
Tu sėdi Dievo Tėvo dešinėje, pasigailėk manęs.
Tu ateisi gyvųjų ir mirusiųjų teisti, pasigailėk manęs.

                               b.

Savo paslaptingu šventu įsikūnijimu gelbėk mane, Viešpatie.
Savo gimimu iš Marijos gelbėk mane, Viešpatie.
Savo krikštu ir šventuoju pasninku gelbėk mane, Viešpatie.
Savo kančia ir kryžiumi gelbėk mane, Viešpatie.
Savo mirtimi ir palaidojimu gelbėk mane, Viešpatie.
Savo šventuoju prisikėlimu iš numirusių gelbėk mane, Viešpatie.
Savo nuostabiuoju įžengimu į dangų gelbėk mane, Viešpatie.
Šventosios Dvasios atsiuntimu apaštalams gelbėk mane, Viešpatie.
Savo šlovingu atėjimu laikų pabaigoje gelbėk mane, Viešpatie.

KITI KREIPINIAI Į VIEŠPATĮ

Minint kryžių, tinka, kad tikintysis žegnotųsi.

 Gelbėk mane, Išganytojau Kristau, Kryžiaus  galia:
kuris išgelbėjai Petrą ežere, pasigailėk manęs.

Kryžiaus   ženklu
iš mūsų priešų vaduok mus, mūsų Dieve.

Savo Kryžiumi  gelbėk mus, Atpirkėjau Kristau,
savo mirtimi mūsų mirties geluonį išrovęs,
mums gyvybę savo prisikėlimu sugrąžinęs.
Garbiname tavo Kryžių  , Viešpatie,
minime tavo šlovingą kančią:
pasigailėk mūsų, kuris kentėjai už mus.

Garbiname tave, Kristau, ir šloviname tave,
kad šventuoju Kryžiumi   atpirkai pasaulį.

8. KREIPINIAI Į ŠVENČIAUSIĄJĄ MERGELĘ MARIJĄ

Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo Gimdytoja!
Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose,
bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk,
Mergele garbingoji ir palaimintoji.

Nuliūdusiųjų paguoda, melski už mus!
Krikščionių pagalba, melski už mus!

Leisk man šlovinti tave, šventoji Mergele!
Suteik man galią kovoti su tavo priešais!
Mano Motina, mano pasitikėjime!

Dievo Gimdytoja Mergele Marija, melsk Jėzų už mane!

Kilniausioji pasaulio Karaliene,
amžinoji Mergele Marija,
kuri pagimdei visų žmonių Išganytoją Viešpatį Kristų,
užtark dėl mūsų ramybės ir išganymo!

Marija, malonės Motina,
Gailestingumo Motina,
tu gink mus  nuo priešo
ir priimk mirties valandą!

Ateik man į pagalbą, Švenčiausioji Mergele Marija,
visose mano negandose,
varguose bei reikaluose
ir išmelsk man iš savo mylimo Sūnaus
išvadavimą iš visokio blogio
ir sielos bei kūno pavojų!

Atsimink, maloningoji Mergele Marija,
jog amžiais nėra girdėta,
kad apleistum bent vieną, kas bėga prie tavęs,
šaukiasi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas.
Šitokio pasitikėjimo kupini,
ir mes skubame prie tavęs, Mergelių Mergele ir Motina!
Mes einame pas tave
ir, būdami nusidėjėliai, su gailesčiu puolame prie tavo kojų.
Tu, įsikūnijusio Žodžio Motina, nepaniekink mūsų žodžių,
bet maloningai išgirsk ir išklausyk!

9. KREIPINYS Į ŠVENTĄJĮ ARKANGELĄ MYKOLĄ

 Šventasis Arkangele Mykolai, gink mus kovoje;
būk apsauga nuo piktų velnio kėslų ir žabangų.
Nuolankiai maldaujame, kad Dievas jį sutramdytų,
o tu, dangaus kareivijų Vade,
dieviška galia nublokšk į pragarą
šėtoną bei kitas piktąsias dvasias,
kurios klajoja po pasaulį,
siekdamos pražudyti sielas. Amen.

10.   LITANIJA

Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.

Šventoji Marija, Dievo Motina,      melski už mus (arba mane).
Šventasis Mykolai,                      melski už mus (arba mane).
Šventasis Gabrieliau,                   melski už mus (arba mane).
Šventasis Rapolai,                      melski už mus (arba mane).
Šventieji Angelai Sargai,              melskite už mus (arba mane).
Šventasis Jonai Krikštytojau,       melski už mus (arba mane).
Šventasis Juozapai,                      melski už mus (arba mane).
Šventasis Petrai,                          melski už mus (arba mane).
Šventasis Pauliau,                        melski už mus (arba mane).
Šventasis Jonai,                           melski už mus (arba mane).
Visi šventieji apaštalai,                melskite už mus (arba mane).
Šventoji Marija Magdaliete,         melski  mus (arba mane).
           (Gali būti pridedama ir kitų šventųjų bei palaimintųjų vardų)
Nuo visokio blogio                      gelbėk mus (arba mane), Viešpatie.
Nuo visokių nuodėmių                gelbėk mus (arba mane), Viešpatie.
Nuo velnio žabangų                     gelbėk mus (arba mane), Viešpatie.
Nuo amžinosios mirties               gelbėk mus (arba mane), Viešpatie.
Kristau, išgirsk mus (arba mane).
Kristau, išklausyk mus (arba mane).   

(Iš Egzorcizmų apeigyno, 2013, p. 92-100).